VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1
Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") platí pro prodej on-line produktů – elektronických knih (dále také „produkt“/„produkty“) – prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes webové rozhraní www.o-nemoci-jinak.cz. Provozovatelem webu je Mgr. Kateřina Palounková, IČ: 66796059, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Mikulov, místo podnikání a adresa pro doručování: Vídeňská 855/64, 692 01 Mikulov, kontaktní telefon: +420 603 761 583, e-mail: palounkovak@gmail.com (dále jen „poskytovatel“).

1.2
Nákup produktů probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi poskytovatelem a kupujícím. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3
OP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.4
Pokud je smluvní stranou spotřebitel, tedy jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené OP rovněž občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1
Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností včetně ceny jsou uvedeny na vybrané webové stránce prodávajícího. Cena je uvedena rovněž na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje je platná po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní prodávajícího.

2.2 
Prodejní formulář obsahuje údaje o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně (včetně uvedení daní a poplatků), dále způsobu úhrady kupní ceny, informace o požadovaném způsobu doručení jakož i nákladech spojených s dodáním produktu/produktů. U prodeje eBooků náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3
Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky, tzn. nikoliv až po potvrzení objednávky. Objednávku podává zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Od této chvíle vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, která jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito OP. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4
Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat, popřípadě opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5
Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, se archivuje v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění. Není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7
Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, které si zákazník objednal. Zákazník se zavazuje tento produkt odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.8
Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka ve chvíli zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

III. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1
Cena produktu je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Cena je uvedena též na prodejním formuláři. Jedná se o konečné ceny. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.2
Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu –, který slouží jako doklad o zakoupení produktu.

3.3
Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostním převodem. Na výběr jsou tyto možnosti plateb:

1. online platební kartou,

2. rychlým bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu,

3. bankovním převodem na základě faktury.

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti ComGate, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s.

3.4
Dohodnuty mohou být případné další způsoby platby. Kupní cena se hradí v korunách českých. Platba je jednorázová. 

3.5
Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6
Kupní cena je splatná do 10 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

4.1
Při koupi eBooku (online produktu/produktů) je digitální obsah ve formátu PDF nebo odkaz pro jeho/jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na emailovou adresu sdělenou kupujícím v objednávce.

4.2
Přístupové údaje poskytuje prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby. 

4.3
Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu.

4.4
S ohledem na charakter produktu/produktů nevznikají náklady na dopravu. 

V. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1
Produkt/Produkty (digitální obsah) jsou zasílány na elektronickou adresu kupujícího, případně je mu zpřístupněna adresa webové stránky, kde je obsah umístěn. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2
Digitální obsah vyžaduje funkční hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat se soubory s příponami .pdf. a .docx. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalosti rychlosti internetového připojení zákazníka. Nelze vyloučit, že obsah bude krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

5.3
Produkt/Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jeho/Jejich obsah byl vytvořen s využitím znalostí a zkušeností poskytovatele a není možné jej dále šířit bez výslovného souhlasu poskytovatele nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.4
Produkt/Produkty slouží pouze k informačním účelům. Nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Prodávající neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu/produktech.  

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce ze strany prodávajícího. Tuto možnost poskytuje prodávající všem kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro spotřebitele.

Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a prodávající je povinen vrátit zaplacenou cenu. Zákazník tímto ztrácí oprávnění zaslaný produkt / zaslané produkty používat. Jeho další užívání by již bylo dle zákona v rozporu s autorskými právy prodávajícího.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je potřeba dodržet následující podmínky:

  • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
  • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 

2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

4. Datum objednání (*) / datum obdržení (*)

5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů

7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

8. Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

  • Formulář odešlete, prosím, e-mailem na palounkovak@gmail.com spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
  • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mail palounkovak@gmail.com, písemnou formou na adresu prodávajícího uvedenou v těchto OP (viz výše), vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

6.2
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, jestliže zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
  • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5.3 OP) ze strany zákazníka.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

7.2
Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3
Vadné plnění uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí.

7.4
V případě reklamace kontaktujte, prosím, prodávajícího emailem na adresu palounkovak@gmail.com. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

7.5
Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7
Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1
Má-li kupující k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti prodávajícího nějakou stížnost, kontaktuje prodávajícího na adrese a/nebo emailové adrese uvedené v čl. I. těchto OP.

8.2
Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

8.3
Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění. Kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. Na uvedené orgány se může zákazník obrátit se svými stížnostmi. 

8.4
Pokud dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách ČOI www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1
Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností prodávajícího a kupujícího (zákazníka) ze smlouvy vyplývající. 

9.2
Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete ZDE.

9.3
Tyto OP nabývají účinnosti dne 14.10.2020. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.o-nemoci-jinak.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

Košík

Košík je prázdný.